Ave Maria

Shodišće gradišćanskih Hrvatov Žalosnoj Mariji Lovretanskoj
A várvidéki horvátok zarándoklata a loretto-i Fájdalmas Anyához

8.00 Sveta Maša – Szentmise

10.00 Sveta Maša – Szentmise
glavni celebrant Franjo Benkovich papinski prelat – főcelebrans Benkovich Ferenc pápai prelátus

14.00 litanija i oproštaj od hodočasnikov – litánia és zarándokok búcsúztatója

top