Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

A csodatevő Fekete Madonna és a Nádasdy-leány legendája – kegytemplom Kópházán

Nádasdy Ferenc országbíró betegeskedő leánya sokat járt egy kis kápolnába, ahol a Fekete Madonna szobra állt. Itt fogadalmat tett, ha felgyógyul, Istennek adja életét. Bár csodával határos módon felgyógyult, fogadalmát mégis meg kellett szegnie. Menyegzőjén egy villám csapott le rá, azon nyomban szörnyet is halt. Hogy ennek a közel 400 éves legendának volt-e valóságalapja, ki tudja. Mindenesetre a kis kápolna helyén ma áll egy templom, benne pedig a Fekete Madonna. Az ország egyetlen loreto-i Fekete Madonna búcsújáró kegytemploma ez, a Sopron közelségében fekvő Kópházán.

A Fekete Madonna és a Szent Ház legenda

A Fekete Madonna (a Loretói Boldogasszony) tisztelete a keresztes háborúk idejében gyökerezik, számos magyar vonatkozása is van.

A Szent Házat, Szűz Mária názáreti házát (ahol az angyal Máriának bejelentette, hogy gyermeket fogan) a Szentföldet elfoglaló és a keresztény szent helyeket pusztító törökök elől angyalok menekítették ki, 1291-ben. Ekkor esett el a keresztes lovagok utolsó erőssége és veszett el végleg a Szentföld.

Így került Szűz Mária názáreti háza és a Fekete Madonna először Dalmáciába, amely akkor a Magyar Királyság része volt. Úgy mondják, ez lehet a gyökere annak, hogy a Szent Ház és a Loretói Boldogasszony tisztelete különösen közel áll hozzánk, és persze a horvátokhoz is.

A Szent Ház innen néhány év múlva átkerült az Adriai-tenger túlsó partjára, Itáliába, egy babérligetbe (ez a hely névadója: babér – lauretum), a mai Loretoba, a pápai állam biztonságot jelentő közelségébe. A Szent Ház Európába hozatala egyben erős Mária tiszteletet is jelentett. A hívők számára a gyermek Jézus életének színhelyét, egyben Mária és József igenjének templomát, házát jelképezte. A fekete Mária ábrázolásának is számos magyarázatát adták: a sötét szín a súlyos megpróbáltatások jelképe, de ugyanakkor a termékeny fekete földé is.

Ám a loreto-i Fekete Mária más jelentést is hordozott.

Fotó: A kópházi templom, melynek oltár architektúrájáról azt mondják, minden dimenziójában a loreto-i Szent Házat sejteti. Középen áll a Fekete Madonna

Misztikus védővonal a török ellen

A pogány törökök rombolása elől a keresztény Európába átmenekített Szent Ház és a Fekete Mária szobor a törökellenes küzdelmek jelképe is lett.

A 17. században a mai Nyugat-Magyarországon, a Felvidéken és az osztrák tartományokban – a Habsburgok ösztönzésére – loretói kápolna másolatok egész sora épült fel, megrajzolva egy misztikus védővonalat a török hódoltság határán. Mivel az ország törökök alóli megszabadulását Szűz Mária segítségének tulajdonították, újra felerősödött Máriának, mint „Magyarország Patróniájának” ország és hitvédő, csodatevő szerepe. Így aztán a magyar főurak köreiben is elterjedt szokás lett, hogy Mária szobrokat és képeket készítettek és ajándékoztak egymásnak, zarándoklatokat szerveztek és vezettek búcsújáró helyekre. De a főrangúak különféle fogadalmi ajándékok kíséretében maguk zarándokoltak el Loretoba, járt ott Báthori István erdélyi vajdától, Corvin Jánoson, Mátyás király fián, Bakócz Tamás érseken, Pázmány Péteren át, Zrínyi Miklósig sok mindenki.

Fotó: Nádasdy Ferenc Benjamin Block olajfestményén – wikimedia.org

Nádasdy Fekete Madonnája a kópházi erdőben

Nádasdy (III.) Ferenc (1623-1671) egyébként protestánsnak született, majd, hogy elvehesse feleségül Esterházy Pál nádor híresen csodaszép nővérét, Júlia Annát, áttért a katolikus hitre. Mindössze tíz éves volt, amikor apja halála után Vas megye főispánja lett, innentől emelkedett felfelé a karrierje, s lett 1655-ben Magyarország országbírája. Ez az akkori Magyar Királyság hatalmi hierarchiában a harmadik legnagyobb rang volt, a király és a nádor után. A Wesselényi-féle összeesküvésben részt vett, majd 1671-ben fej- és jószágvesztésre ítélt Nádasdy mérhetetlenül gazdag főúr volt, magyar krőzusnak is mondták. Szerette a műkincseket, Európa minden tájáról gyűjtött és vásárolt, s ezeket sárvári, pottendorfi és keresztúri várába helyezte el. (Halálával műkincsei egy pillanat alatt vesztek el.)

E két utóbbi vár a mai Burgenland területén van, történetünk szempontjából a keresztúri (Deutschkreutz) a lényeges, amelyet egy időszakban Nádasdy a család székhelyéül választott. A vár Sopron és a Fertő-tó közelében fekszik. Nádasdy gyakran járt át Keresztúrról a kópházi erdőn át a Fertő-tó felé vadászni.

Fotó: Ma a Sarlós Boldogasszony kegytemplom a legenda szerint azon a helyen áll, ahol a kis kápolna állt a kópházi erdőben.

A házaspárnak 11 gyermeke volt, közöttük egy kisgyermekkorától fogva folyton betegeskedő leányka, Eleonóra. Legalábbis a legenda így tartja.

E szerint a buzgó katolikus leány örömmel imádkozott és gyakran megfordult a Fertő-tóra vezető út mellett álló kis kápolnában, a kópházi erdőben. Ebben a kápolnában volt a különleges szobor, a loretoi Mária, azaz a Fekete Madonna szobra. Ezt Nádasdy a Lajta-hegységen túli Lorettomból hozhatta (ez a mai Loretto Burgenland, Ausztria területén), ahol ő és felesége, Esterházy Julianna támogatásával épült meg a szervita kolostor az 1650-as évek után. Ez a kolostor lett idővel a történelmi Magyarország területén a legnagyobb loreto-i Fekete Mária kegyhely.

Nádasdy Eleonóra legendája

A betegeskedő Eleonóra sokat szenvedhetett, mert fogadalmat tett a Fekete Madonnának: ha egyszer felgyógyul a betegségéből, kolostorba vonul, és életét Istennek szenteli. Ám a csoda bekövetkezett, a leány hamarosan meggyógyult és egészséges, csodaszép virágszál lett belőle. A szülők ekkor elérkezettnek látták az időt, hogy Eleonórát férjhez adják, s a kivirult szépséget Wesselényi László grófhoz gondolták férjhez adni. Eleonóra nem akart szembeszegülni a szüleivel, akik ha már elhatározták a frigyet, erőltették az esküvőt.

Eleonóra ezután azt kívánta: bárcsak Isten magához venné, csak ne kelljen megszegnie ígéretét. Elérkezett hát az esküvő napja, visszatértek a templomból és megkezdődött a lakodalom. Az ifjú menyasszony egy ablakmélyedésbe húzódva imádkozott Istenhez, hogy bocsásson meg neki és vegye őt magához, amiért megszegte az ígéretét. Ekkor hirtelen vihar támadt és villám sújtott le a lányra, aki azonnal meghalt.

Fotó: A villámot kezében tartó angyal a kópházi kegytemplomban

A megrendült Nádasdy Ferenc, feleszmélve fájdalmából püspöki tanácsra leánya emlékére 1670 körül kőkápolnát építtetett, a legenda szerint ugyanazon a helyen, ahol Eleonóra a Fekete Máriának fogadalmat tett.

A templomot az 1700-as évek közepén újraépítették, a helyi plébános, gróf Széchényi Antal és a helyi hívek munkájával és támogatásával. 1772-ben, Sarlós Boldogasszony ünnepén szentelték fel. Ez a mai Magyarország területén található egyetlen loreto-i Fekete Madonna búcsújáró kegytemplom, a Mária Közép Európa Zarándok Út – M65, M05 jelzésű vonalán helyezkedik el.

Európában számos Fekete Madonna szobor van, de látható egy a Kőszegtől néhány kilométerre fekvő Lékán is. A lékai Ágoston-rendi templom családi kriptájában nyugszik Nádasdy Ferenc és Esterházy Julianna.

Az eredeti loreto-i Fekete Mária 1921-ben egy tűzvészben megsemmisült, a szobrot másolattal pótolták.

elmenynektek.blog.hu