Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Uspješno jubilarno shodišće u Celje

U baziliki Celja je nedilju dopodne bila svetačna sveta maša, ka je stala u znaku jubileja „100 ljet skupno hrvatsko shodišće u Celje“. Mašu u deseti dopodne je HRT, Hrvatska radio televizija uživo prenašala. A uz glavnoga celebranta biškupa Egidije Živkovića je sudjelivalo i pet biškupov iz Austrije, Hrvatske, Slovačke i Ugarske.

Prvo skupno hrvatsko shodišće u štajersko svetišće je organizirao 1923. ljeta Martin Meršić starji, ondašnji farnik Velikoga Borištofa. Pred tim su pravoda ljudi isto jur hodočastili u ovo najpoznatije austrijansko hodočasno mjesto. Ali pred tim su Hrvati imali shodišća s Nimci, je razložio dijecezanski biškup Egidije Živković.

Hrvatski farniki su pak odlučili da kanu imati vlašća shodišća na svojem materinskom jeziku i tako su počeli organizirati hrvatsko shodišće, ovako biškup Živković dalje. A odziv hrvatskih vjernikov i vjernic da je bio jako velik.


Biškup Egidije Živković je zadovoljan s jubilarnim shodišćem


Brojni subrati su skupa s biškupom Egidijom Živkovićem celebrirali jubilarnu mašu


Biškup Varaždina, Bože Radoš je prodikovao.

Uživo prenašanje za sve Hrvate širom svita
Biškup Živković je za jubilej pozvao sve biškupe iz susjedskih dijecezov, ali i one u ki živu Gradišćanski Hrvati kot i biškupa iz Varaždina. Jubilarnu mašu, ku je Hrvatska radiotelevizija (HRT) uživo prenašala su mogli pratiti svi Hrvati i sve Hrvatice širom svita, se veseli biškup Živković.

Muzički oblikovao ju je zbor Pax et bonum. U zboru jaču Gradišćanski Hrvati iz svih držav i različnih far iz kih hodočastu vjerniki u Celje, tako da je to bio glavni uzrok da oni oblikuju mašu, ovako biškup Živković dalje, ki jako pozitivno bilancira shodišće. Došlo da je opet čuda vjernikov različnih generacijov. Nažalost je za opaziti da je manje mladih, ali to da nije samo problem hrvatskoga naroda nego uopće, misli biškup. Na sve tri dane 100. skupnoga shodišća Hrvatov u Celje je polag biškupije Željezno došlo sve skupa prik 5.000 vjernikov.


Zbor Pax et bonum pod peljanjem Ive Šeparovića je muzički oblikovao mašu


Pri osebujnoj meditaciji je biškup Živković prikazao različno dugovanje, ko simbolično stoji za hodočasnike, kot na primjer cipele

Opet brojne hodočasne grupe iz svih krajev
Brojni vjerniki su i piše hodočastili u Celje. Samo subotu da ih je došlo već od 300, je potvrdio celjanski superior i prošecija svićami u subotu je pokazala da je zmožan broj hodočasnikov.

Biškup Egidije Živković je na početku maše pred milosnim oltarom jačio „Himnu Mariji Celjanskoj“ uz pratnju prikgraničnoga zbora „Pax et bonum“. Peljač zbora Ivo Šeparović je komponirao i napisao tekst ove nove himne.

50 ljet Putujuća Celjanska Marija
Pred pedesetimi ljeti je ondašnji biškup Štefan László započeo tradiciju predanja štatue Marije Celjanske, ku je farnik Martin Meršić mladji primio kot dar. Biškup László da je bio mišljenja, da neka ova štatua bude med ljudi u narodu a ne u ormaru, razlaže sadašnji biškup Živković. Pedeset ljet kašnje se je pokazalo da je to bila dobra ideja, ar je putovanje štatue Marije Celjanske jako važno za povezivanje hrvatskoga naroda, ali i na jezičnom i kulturnom polju, misli biškup Živković.