Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

A Fekete Madonna oltalmában – 250 évvel ezelőtt szentelték fel Kópháza kegytemplomát

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén adott hálát Kópháza hívő népe zarándoktemploma felszentelésének 250. évfordulója alkalmából az Ausztriából, Horvátországból és a környékből érkezett hívekkel együtt. A hálaadásra gyalogos zarándokcsoportok érkeztek Kőszegről és környékéről, Bezenyéről, a Fertő-parti falvakból, Sopronkövesd és környékéről és az ausztriai Darázsfalváról (Trausdorf an der Wulka / Trajštof).

Jelen voltak az ünnepen a horvát nemzetiség világi képviselői, valamint egy – a bosznia-hercegovinai Kiseljakból érkezett testvérkapcsolati – delegáció, Mladen Andrlić, Horvátország budapesti nagykövete vezetésével.

A kópházi Sarlós Boldogasszony-templom ünnepi konferenciának is helyet adott ezen a napon. A szimpóziumon bemutatták azt az oktatófilmet, amelyet a helyi nemzetiségi Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda diákjai állítottak össze a templom építéstörténetéről és legendájáról, majd pedig Ägidius J. Zsifkovics kismartoni megyéspüspök horvát nyelven bemutatta a horvát nemzet és a külhonban élő horvát nemzetiség Mária-tiszteletének történelmi súlypontjait. A kópházi származású Egresits Ferenc prelátus, kanonok, győr-bácsai plébános előadását A kópházi Szűzanya oltalmában címmel az előadó betegsége miatt távollétében Mogyorósi Ányos ugyancsak kópházi származású tihanyi bencés szerzetes olvasta fel.

Miután Johann Karall sopronkertesi (Baumgarten, Ausztria) plébános, a kismartoni püspökség egyháztörténésze a Kópházáról elszármázott papok és szerzetesek névsorát és lelkipásztori tevékenységét vázolta, Egresits József, a kópházi Szent Kristóf Zarándokegyesület vezetője mutatta be a helyi hívek zarándoklatainak történetét és jelenét.

Az elhangzott és írásban beérkezett előadásokról a közeljövőben horvát és magyar nyelven kiadványt jelentet meg a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

Az ünnepi szentmisét Ägidius J. Zsifkovics kismartoni megyéspüspök vezette horvát, magyar és német nyelven, Németh Antal kanonok, plébániai kormányzó és a környék papságának koncelebrálásával.

Homíliájának kezdetén a kismartoni főpásztor az Egyház és a templom építésének folyamatáról beszélt.

„Amikor az ember az Isten házát építi, három dolog mindig ugyanaz benne. Az első az alap, aki maga Jézus Krisztus: ő mutatkozik meg az Ige asztalán és az oltáron, amelyen az áldozat megújul. Amikor az Egyház megújításáról gondolkozunk, az Úr szavából és az Eucharisztiából kell kiindulnunk – az Úr jelenlétéből a mi életünkben, aki

útravalónk és útitársunk.

Sokan jöttek különböző ideológiákkal, mégis eltűntek, mert alaptalan volt a létük.”

Másodikként az oszlopok lényeges voltáról elmélkedett a szentmise szónoka. „Jézus Krisztus az apostolokra mint oszlopokra építette fel Egyházát. Ahogy az ősi mondás tartja:

ahol Péter, ott az Egyház.

Ezek az oszlopok hitünk garanciái a történelem viszontagságai közepette, hogy valóban az igaz hitet hordozzuk. Segítenek bennünket, hogy az igaz úton haladjunk. Ma modernné vált nem az apostolokra hallgatni, hanem újfajta apostolokat választani: a televíziót, az újságokat és egyéb véleményeket. Az oszlopok viszont szükségesek számunkra a közösség fejlődése érdekében.”

A templomépítmény harmadik pótolhatatlan összetevője a sok kis tégla összekapcsolódása. Így folytatta a szónok:

„Legyünk mi, hívek ennek a közösségnek élő kövei, mert élő részvétel nélkül ez a szent hely csak múzeum marad.”

Prédikációjának második felében Ägidius J. Zsifkovics az Istenszülő jelenlétének üzenetére is reflektált.

Nálatok, Magyarországon tanultam meg a három „p” fontosságát: pálinka, pogácsa, palacsinta. Ma viszont másfajta három „p”-t kötnék a lelketekre: „poslušnost”, azaz odahallgatás, engedelmesség, amely az Úristennel való élő kapcsolat alapja; „poslužiti”, azaz szolgálni, mint ahogy Mária a kánai menyegzőn figyelmes lélekkel sietett a szükséget szenvedők segítségére; „pohoditi”, azaz meglátogatni – mint ahogy Mária Erzsébetet, úgy mi is

látogassuk meg embertársainkat, legfőképpen azokat, akikről már mindenki megfeledkezett, kilépve zárt világunkból szívünkben Krisztus örömét elvivén hozzájuk.

A szentmise végén Mogyorósi Ányos OSB, a Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsának vezetője mondott köszönetet a kismartoni megyéspüspöknek, a megjelent pap- és szerzetestestvéreknek, a gyalogos zarándokoknak minden fáradalmukért és az ünnepi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában résztvevők nagylelkűségéért.

Ányos atya a többnyelvű hálaadás végén buzdított: „Imádkozzunk azért, hogy ez a szent hely példát adjon arra, hogyan tudja és akarja az ember az ő felebarátjának anyanyelvét megtanulni és ezáltal jobban érteni, megérteni és jól szolgálni őt.

Hiszen ahol megértés és odafigyelés van, ott van emberség és béke.”

A szentmisét és az azt követő szeretetvendégséget a kópházi tamburások zenei szolgálata gazdagította.

Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Csepregi Tibor Photography

Magyar Kurír