Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Fara Koljnof po slijedi svetoga Martina

U okviru Ljeta svetoga Martina je fara Koljnof organizirala drugo putovanje u ugarske fare, ke imaju veze svetomu Martinu. Po Plajgoru i Undi, kade je patron sv. Martin, je ov put oko 45 ljudi pohodilo Halászi, faru blizu Hrvatske Kemlje, ka ima svetoga Martina kot patrona.

Putovanje u okviru jubilarnoga ljeta svetoga Martina je peljao koljnofski farnik Antal Nemeth, ki je pred 40-imi ljeti dvoja ljeta službovao kot kaplan u Halásziju. Potom su Koljnofci bili gosti Hrvatskoga kluba u Hrvatskoj Kemlji, kade su na grobu pjesnika Mate Meršića Miloradića položili vijenac.

Treto putovanje će koncem junija ili početkom julija peljati Koljnofce k Putujućoj celjanskoj Mariji u Čajti. Na programu je i hodočašćenje u Panonhalmu a na završetku Ljeta sv. Martina ćedu putovati u rodni varoš, Sambotel.

Koljnofci ćedu podignuti spomenploču

U jubilarnom ljetu svetoga Martina u Koljnofu renoviraju i farsku crikvu, ka je posvećena Svetomu Martinu. Djelo na fasadi je završeno, sada ćedu još urediti mjesto okolo crikve, veli Ingrid Klemenšić, predsjednica Hrvatske samouprave Koljnofa. Kod crikve ćedu postaviti pilj sa spomen pločom rodjenomu Koljnofcu Jeronimu Sinkoviću, ki je pred 300 ljet bio prvi spovidnik Gradišćanskih Hrvatov u Celju. Tomu je Hrvatska samouprava kupila kopiju štatue Celjanske Marije, ka će svoje mjesto imati u pilju.

ORF Hrvati