Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Istraživanja o svetom Martinu

Redoviti dopisnik Panonskoga ljetospisa je povjesničar i književnik Djuro Franković iz Pečuha. Franković predstavlja tri kajkavske jačke o Svetom Martinu, ke je našao u rukopisnoj pjesmarici kantora Ivana Horvata iz 1852. ljeta.

Horvat je bio kantor u Prekmurju i Pomurju u Sloveniji kot i u Podravini u Hrvatskoj. Franković jur ljeta dugo istraživa običaje i narodnu literaturu Hrvatov iz Ugarske vezane za svetak svetpga Martina.

Sveti Martin je svetac vina i blaga

Sveti Martin je slavljen kod Gradišćanskih Hrvatov ali i u Hrvatskoj su na njegov imendan imali crikveni svetak, je rekao Djuro Franković o svoji istraživanji i o rukopisnoj pjesmarici kajkavskoga kantora. Tako je sveti Martin patron sela Martinci u Podravini u Hrvatskoj, kade je patron crikve.

Sveti Martin nije samo vinski svetac nego i zaštitnik blaga. U Undi da se je obdržala navada, da si junaki ki nastanu odrašćeni išću kuma u krčmi. Ta je poljiva sa staklom vina i im veli, kako se moru na peldu prebližiti divojki.

Patron Gradišća i stolne crikve

Vinski svetac je na primjer i sv. Trifun/Tripun (Tryphon) kod balkanskoga naroda. Pastiri su na dan svetoga Martina po zadnji put van pušćali blago i doprimili su gospodarom šibe od breze. Zato su dostali kruh i vina, tako Franković.

U Gradišću je na primjer sveti Martin patron stolne crikve u Željeznu i željezanske biškupije, tako Djuro Franković, ki je pred kratkim predavao u Koljnofu na temu „Sveti Martin u hrvatskoj narodnoj literaturi“. Martin je u 11. stoljeću, za vrime kralja Štefana prvoga bio patron cijele Ugarske.

U Koljnofu u Ugarskoj su u maju blagoslovili renoviranu crikvu svetoga Martina.

ORF Hrvati