Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

U Koljnofu obnavljaju crikvu sv. Martina

U Koljnofu obnavljaju crikvu sv. Martina. Jur lani su zgotovili renovaciju znutra, a jeseni su onda nastavili vani. Koncem maja ovoga ljeta ćedu posvetiti potpuno obnovljenu crikvu. Širom Ugarske se u ovom ljetu različnimi priredbami spominjaju 1700. obljetnice rodjenja svetoga Martina, tako i u Koljnofu.

Hrvatska samouprava Koljnofa je za renoviranje crikve putem naticanja lukrirala 1 milion forintov, to je oko 32.000 eurov, povida Ingrid Klemenšić predsjednica, Hrvatske samouprave. Lani jeseni su obnovili turam i fasadu, ka je osebujno na sjevernoj strani bila jako uškodjena. Koncem ljeta su još pometali drenažu okolo crikve. U protuliću ćedu još sanirati podnožje božjega stana i novo pofarbati zgradu.

Bogat program u jubilarnom ljetu sv. Martina

Cio red aktivnosti će stati u znaku svetoga Martina u ovom ljetu. Fara Koljnof ima za to 1 milion forintov, to je oko 3.200 eurov, na raspolaganje. Još u zimi ćedu početi seriju predavanj u vezi sa svecem, ke ćedu prirediti u hodočasnoj crikvi Koljnofa. Koncem maja će se otvoriti izložba poštanskih markic, na ki je prikazan sveti Martin, a planirana je i konferencija, ka će biti posvećena u Sambotelu rodjenomu svecu. Uza to ćedu izdati dvojezičnu knjižicu o fari Koljnof, ovako Ingrid Klemenšić. Jubilarno ljeto ćedu završiti farskim putovanjem u Sambotel i svetačnošću, na ku ćedu pozvati farnike iz hrvatskih far, ke imaju Martina kot patrona.

ORF Hrvati