Ave Maria

Povijest i štacije Putujuće Marije

Putujuća Celjanska Marija je dar hodočasnoga mjesta dugoljetnomu organizatoru hrvatskih shodišćev Martinu Meršiću mladjemu, prilikom 50-ljetnice skupnih shodišćev. Od onda, od 1973. ljeta je ona na putu. Po Meršićevoj smrti je Augustin Blazović pojerbao kopiju milosrdnoga kipa Celjanske Marije. 1983. ljeta ju je predao željezanskoj biškupije, ka sada odlučuje, u kom selu će ljetodan dugo ostati. Na samom početku su se kod Putujuće Marije priredjivale samo seoske svetačnosti. U medjuvrimenu različne hodočasne grupe dohadjaju i piše u ono selo, u kom ljetodan dugo prebiva Putujuća Marija.

Dosadašnje štacije Putujuće Marije

  • 1973-74 Veliki Borištof | 1974-75 Stinjaki | 1975-76 Pandrof | 1976-77 Filež | 1977-78 Hrvatski Cikljin
  • 1978-79 Pinkovac | 1979-80 Vulkaprodrštof | 1980-81 Čajta | 1981-82 Čemba | 1982-83 Celindof
  • 1983-84 Šuševo | 1984-85 Nova Gora | 1985-86 Čajta | 1986-87 Ketelj | 1987-88 Uzlop
  • 1988-89 Vincjet | 1989-90 Stinjaki | 1990-91 Pandrof | 1991-92 Cogrštof | 1992-93 Hrvatski Židan
  • 1993-94 Štikapron | 1994-95 Frakanava | 1995-96 Čemba | 1996-97 Vulkaprodrštof | 1997-98 Koljnof
  • 1998-99 Trajštof | 1999-2000 Novo Selo | 2000-01 Petrovo Selo | 2001-02 Cindrof | 2002-03 Filež
  • 2003-04 Beč (CGH) | 2004-05 Čunovo | 2005-06 Čemba | 2006-07 Vorištan | 2007-08 Mjenovo
  • 2008-09 Pinkovac | 2009-10 Klimpuh | 2010-11 Beč (Hrvatska misija) i Bizonja | 2011-12 Stinjaki

2012-2013 na 40. obljetnicu – Koljnof

top